ร่วมงานกับเรา

Interior Design Manager

ลักษณะงาน

 • วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 • ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง ข้อสังเกต ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ
 • ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานด้านการตรวจสอบภายใน หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาครัฐ หรือเอกชนตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับปานกลาง
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผ่านการอบรม

Application Form

นาย
นางสาว
นาง

(อัพโหลด Resume .jpeg, .pdf, .doc)